TRAJNIMET

Gazetari hulumtuese

Internews Kosova ka organizuar vazhdimisht debate dhe trajnime mbi përgjegjshmërinë, transparencën, standardet etike dhe profesionalizmin në media.

Gazetarët patën mundësinë të mësojnë parimet dhe materialet e trajnimit nga trajnerët ndërkombëtarë dhe rajonalë, në mënyrë që ata të mund të ushtronin profesionin e tyre. Ata janë të trajnuar për të shkuar më thellë në tema dhe duke përdorur provat e tyre ata ekspozojnë padrejtësinë dhe abuzimin e fuqisë së shqetësimit publik, përdorimin e fondeve publike, degradimin e mjedisit, skandalet shëndetësore, duke përfshirë këtu kompani, organizata dhe individë.

Ekipi ynë përpiqet të mësojë metodat thelbësore të kërkuara për gazetari hulumtuese të cilat janë: metodologjia e burimeve primare, hipoteza dhe kontrollimi i fakteve që i ndihmon gazetarët të kuptojnë rolin e tyre në parimet demokratike.

Verifikim i fakteve/Fact-checking

Internews Kosova gjithashtu organizoi trajnime lidhur me gazetarinë profesionale dhe të përgjegjshme, më saktësisht verifikimin e fakteve. I ndihmon pjesëmarrësit të fitojnë aftësitë themelore të nevojshme për të përmirësuar aftësitë e tyre të verifikimit të fakteve në mënyrë të pavarur ose në një organizatë. Ata mësojnë të identifikojnë besueshmërinë e burimeve dhe dezinformatave dhe me anë të verifikimit të fakteve mund të tregojnë nëse një deklaratë është e vërtetë apo e rreme.

Meqenëse IKS është akredituar nga udhëheqësi global i gazetarisë, Rrjeti Ndërkombëtar i Verifikimit të Fakteve, ne krijuam platformën tonë të kontrollit të fakteve që quhet Krypometer ose “Truth-o-meter”. Ky sektor përdoret kryesisht për deklaratat e politikanëve kosovarë dhe në vërtetësinë e tyre lidhur me premtimet e tyre. Ekipi ynë vazhdimisht monitoron këto premtime dhe I vendos ato në një shkallë prej 1 deri në 5.

Pra, qëllimi ynë është të rritim përpjekjet për verifikimin e vërtetësisë në Kosovë, por edhe në rajon, ku të dhënat mund të mos jenë gjithmonë të disponueshme nga qeveria apo institucionet e tjera.

Ky trajnim ndihmon gazetarët kosovarë që të përballen me sfidat e tyre nga deklaratat mashtruese të politikanëve, qeverisë dhe zyrtarëve të ndryshëm.

Gazetari Televizive

Të jesh një gazetar i mirë transmetues është thelbësor për të marrë një trajnim themeltar në parimet e gazetarisë së transmetimit dhe komunikimit masiv. Ekipi ynë ka dhënë trajnime të ndryshme në lidhje me këtë fushë. Pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë teknikat themelore të cilat janë: komunikimi i mirë, prodhimi, redaktimi, përdorimi i teknologjive të ndryshme.

Gazetari online

Internews Kosova ofroi trajnime të ndryshme për gazetari online. Pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë për gazetarinë e kohës digjitale, gazetarinë e të dhënave dhe standardet e medias. Leksione të tjera përfshijnë: përdorimin e mediave sociale për hulumtim, prodhim dhe shpërndarje, raportim me kompjuter, gazetari i të dhënave, etj.

Video editim

Ekipi ynë trajnon pjesëmarrësit në video-editing dhe procesin e saj për bashkimin, pastrimin dhe finalizimin e një video për prezantim ose publikim. Detyrat që marrin pjesëmarrësit janë: heqja e pamjeve ose redaktimi i elementeve të skenës, zgjedhja e skenës më të mirë për prodhimin përfundimtar, rregullimi dhe riorganizimi i skenave, shtimi i efekteve dhe filtrave.

Live Broadcasting/Live streaming

Brenda këtij trajnimi, pjesëmarrësit mund të mësojnë se si të krijojnë një shfaqje online dhe të prodhojnë një transmetim profesional të drejtpërdrejtë në mediat sociale. Në veçanti, ata mësojnë të: krijojnë video, të prodhojnë një transmetim të drejtpërdrejtë, të prodhojnë një përmbajtje të videos, të vendosin video imazhe  për transmetim të drejtpërdrejtë. Ekipi ynë përmban teknologji të videove me cilësi të lartë dhe kamera transmetimi që mund të ndihmojnë pjesëmarrësit gjatë punës së tyre.

Trajnime ne gazetari, zhvillim te mediave dhe monitorim te sherbimeve publike

Derisa liria e shtypit është qëllimi i IKS-it, ne kemi dhënë trajnime të ndryshme në lidhje me zhvillimin e medias, gazetarinë dhe monitorimin e shërbimeve publike. Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit kanë mundësinë për të interpretuar informacionin dhe të drejtën për të gjykuar, interpretuar dhe komunikuar. Kjo është më e rëndësishmja për një gazetar hulumtues, liria për të interpretuar lajmet duke qenë objektiv dhe i paanshëm. Të jesh një gazetar profesional dhe i paanshëm është shumë e vështirë në rajonin tonë dhe ky është fokusi kryesor i ekipit tonë, duke raportuar lajme të paanshme, por gjithashtu duke u përpjekur t’u japë të njëjtat njohuri gazetarëve të rinj.

Monitorim i drejte dhe i paanshem i gjykatave, prokurorise, policise, arsimit dhe institucioneve qe ofrojne sherbime publike

Internews Kosova ka monitoruar vazhdimisht gjykatat, prokurimet, policinë, arsimin dhe institucionet e tjera publike. Dhënia e informacionit më të besueshëm për publikun në lidhje me këto institucione publike është shumë e vështirë, por kjo eshte vlera jonë thelbësore. Meqenëse ekipi ynë profesional ka fituar profesionalizëm me punë të vështirë, është përpjekur të përhapë njohuritë e veta për gazetarët dhe korrespondentët e rinj.

Paraqitja në Media dhe Marrëdhëniet me Publik

Internews Kosova njihet për saktësinë, transparencën dhe punën e saj të madhe në punën me median, por duke qenë gjithmone kritik, gjë që ndihmoi ekipin të fitojë reputacionin e vet. Prandaj, ekipi ofroi një trajnim lidhur me marrëdhëniet publike dhe prezantimin në media. Pjesëmarrësit kanë mundësinë të marrin informata duke filluar nga teknikat e thjeshta të intervistimit e deri tek komunikime të ndryshme kritike. Në këtë drejtim, pjesëmarrësit kanë fituar njohuri për menaxhimin më të mirë të profilit publik.

Prezenca online dhe në Rrjete Sociale

Pasi që platforma jonë percillet kryesisht nga mediat sociale, ne përpiqemi të kemi një prani profesionale në mediat sociale si në Facebook, Instagram dhe YouTube. Trajnimi i prezencës në internet dhe në media sociale u ofron pjesëmarrësve mjetet teknike për të menaxhuar dhe krijuar një prezencë profesionale në internet të korporatës së tyre. Trajnimi siguron praktikat për një përmbajtje të angazhuar të zhvilluar në publik, planifikimin e përmbajtjes dhe caktimin e orarit, aktivitetin digjital, përdorimin e politikave të mediave sociale dhe rekomandimeve të ndryshme.