Mundësi për gazetarët nga Kosova dhe Serbia

  • Home / Mundësi për gazetarët nga Kosova dhe Serbia

Mundësi për gazetarët nga Kosova dhe Serbia

  • by internewskosova |
  • Comments off

Në kuadër të projektit “Nxitja e shkëmbimit mediatik ndërkulturor si një moment historik drejt një procesi të pajtimit”, financuar nga Bashkimi Europian, BIRN Serbia dhe Internews Kosova organizojnë udhëtimin e përbashkët të gazetarëve nga të gjitha komunitetet, me qëllim të bashkëpunimit ndërkulturor dhe ndëretnik si dhe njohjen me burimet e informacionit në Beograd, Vranjë, Bujanovc, Prishtinë, Pejë dhe Mitrovicë.

Qëllimi i Programit:

Turneu synon të përmirësojë të kuptuarit e gazetarëve për çështjet politike dhe kulturore në rajon, me fokus të veçantë në promovimin e standardeve profesionale, dialogut, pluralizmit dhe marrëdhënieve ndëretnike.

Kush mund të aplikojë?

Gazetarët e punësuar aktualisht në media si dhe gazetarët e pavarur nga Kosova dhe Serbia inkurajohen që të aplikojnë për të qenë pjesë e programit.

Çka përfshin Programi?

Gazetarët do shoqërohen nga BIRN Serbia dhe Internews Kosova si dhe do kenë mundësi që gjatë turneut të vizitojnë institucione publike, organizata joqeveritare, media si dhe monumente të trashëgimisë kulturore.

Për pjesëmarrësit do të organizohen takime me përfaqësues ndërkombëtarë dhe aktivitete interaktive gjatë gjithë programit.

Kur zhvillohet Programi?

Programi zhvillohet nga 30 qershori deri me 5 korrik 2024.

Çka mbulon Programi?

Në kuadër të programit do të sigurohet përkthim simultan në gjuhën shqipe dhe serbe. Për pjesmarrësit do ketë transport të organizuar, mbulim të akomodimit dhe shujtave ushqimore gjatë gjithë programit.

Si të aplikoni?

Gazetarët e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar dhe dorëzuar këtë formë. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është deri më 13 qershor 2024 në mesnatë.

Apliko këtu

Mogućnost za novinare sa Kosova i iz Srbije

U okviru projekta „Podsticanje interkulturalne medijske razmene kao istorijski trenutak u procesu pomirenja“, koji finansira Evropska unija, BIRN Srbija i Internews Kosova organizuju zajedničko putovanje novinara iz svih zajednica u cilju međukulturalne i međuetničke saradnje. kao i upoznavanje sa izvorima informacija u Beogradu, Vranju, Bujanovcu, Prištini, Peći i Mitrovici.

Svrha programa:

Turneja ima za cilj poboljšanje razumevanja novinara o političkim i kulturnim pitanjima u regionu, uz poseban naglasak na promovisanje profesionalnih standarda, dijaloga, pluralizma i međuetničkih odnosa.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Podstičemo novinare koji su trenutno zaposleni u medijima, kao i nezavisne novinare sa Kosova i iz Srbije da se prijave za učešće u programu.

Šta obuhvata program?

Novinare će pratiti BIRN Srbija i Internews Kosova i tokom turneje će biti u prilici da posete javne institucije, nevladine organizacije, medije i spomenike kulturnog nasleđa.

Tokom celog programa će za učesnike biti organizovani sastanci sa međunarodnim predstavnicima i interaktivne aktivnosti.

Kada se održava program?

Program će trajati od 30. juna do 5. jula 2024.Pokrivenost

Tokom programa će biti obezbeđen simultani prevod na albanski i srpski jezik. Za učesnike će biti organizovan prevoz, smeštaj i hrana tokom celog programa.

Zainteresovani novinari se mogu prijaviti popunjavanjem i podnošenjem ovog obrasca. Poslednji rok za podnošenje prijava je 13. jun 2024.

Prijavite se ovde